Successiewet

In 2010 is de successiewet gewijzigd. Daarin is successierecht veranderd in erfbelasting. Het schenkingsrecht is veranderd in schenkbelasting.

Erfbelasting

Voor 2015 zijn de bedragen die vrijgesteld zijn als volgt:

Partner € 633.014
Kinderen en kleinkinderen € 20.047
Bepaalde zieke en gehandicapte kinderen € 60.138
Ouders € 47.477
Overige verkrijgers € 2.111

Alle vrijstellingen zijn met ingang van 1 januari 2010 voetvrijstellingen. De vrijstelling vervalt dus niet als er meer wordt verkregen.

Belastingtarieven

Voor 2015 gelden de volgende tarieven voor de erfbelasting:

 

tariefgroep 1
(partner en kinderen)

tariefgroep 1A
(kleinkinderen)

tariefgroep 2
overige verkrijgers

tot € 117.214,--

10%

18%

30 %

vanaf € 117.214,--

20%

36%

40 %

 Schenkbelasting

In 2015 is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag dat ouders hun kinderen kunnen schenken € 5.277--. Dit geldt ook voor *pleeg- en **stiefkinderen.

Eenmalig kan gebruik gemaakt worden van een verhoogde vrijstelling, namelijk tussen de 18e en 40e verjaardag van het kind. Als hiervan in het kalenderjaar 2015 gebruik wordt gemaakt is de vrijstelling € 25.322,--. Indien de schenking wordt gebruikt voor de aankoop van een huis of voor een studie dan is het bedrag € 52.752.--.
Voor overige verkrijgers is het van schenkbelasting vrijgestelde bedrag € 2.111,-- .

Uitkeringen levens-, overlijdensverzekeringen e.d.

Als de overledene de premie heeft betaald is de uitkering met erfbelasting belast. Heeft de begunstigde echter de premie zelf betaald, dan is de uitkering niet belast met erfbelasting.

Erfbelasting en kunst

Wanneer u een waardevol kunstwerk erft, kunt u in aanmerking komen voor een kwijtscheldingsregeling. Het kunstwerk komt dan in handen van de staat. Zo kunnen waardevolle kunstwerken behouden blijven voor Nederland. In navolging van Engeland publiceert de overheid jaarlijks welke werken op deze wijze in staatshanden zijn gekomen en in welke musea deze zijn te bezichtigen. Dit om de belastingbetaler te informeren over wat er gebeurt met zijn geld en om kunstbezitters aan te moedigen van deze regeling gebruik te maken.

*Pleegkinderen: kinderen die door anderen dan de biologische ouders verzorgd/opgevoed worden.
** Stiefkinderen: kinderen uit een eerder huwelijk van een partner.
Meer informatie over Erfbelasting vindt u hier