Het regelen van een uitvaart

De dood komt bijna altijd onverwachts, zelfs als iemand terminaal is. Omgaan met de dood van een dierbare vraagt erg veel energie. Er gebeurt van alles, er moet van alles, terwijl je eigen wereld stil staat. Deze emoties zijn voor iedereen verschillend en verdienen elk voor zich ruimte om met de dood om te kunnen gaan.
Dat klinkt logisch, maar op het moment dat een dierbare overlijdt, is vaak niets meer logisch, dan kom je in als het ware in een parallelle wereld, die stilstaat terwijl de buitenwereld gewoon doorgaat, doorleeft.

Neem de tijd 
De eerste reactie na een overlijden is vaak meteen de uitvaartondernemer of - verzekeraar bellen om de uitvaart te regelen. Dat hoeft niet meteen, daar kun je heel goed een paar uur mee wachten. Neem vooral eerst de tijd om het overlijden op je in te laten werken en daar bij stil te staan. Bel zo nodig eerst de huisarts, om de dood vast te laten stellen. Bel de naaste familie of vrienden. En als het mogelijk is, ga dan eerst met de naasten bij elkaar en bij de overledene zitten. Neem vooral de tijd om je te realiseren dat iemand is overleden.

Wensen 
Een volgende stap is om met de directe nabestaanden te praten over het overlijden en te kijken welke wensen er zijn over de uitvaart. Wensen van de overledene zelf en die van de nabestaanden. Over welke mogelijkheden er zijn om de overledene op te baren, of het een begrafenis of crematie wordt en welke rol nabestaanden willen vervullen tijdens het regelen van de uitvaart en tijdens de uitvaart.

Opdrachtgever
Dan moet uitgezocht worden of de overledene iemand heeft aangewezen om de uitvaart te regelen. Dat kan te vinden zijn in een ‘laatste wensen’ lijst, maar dat kan ook bij testament zijn geregeld. Als er iemand is aangewezen, zal dat ook bij de nabestaanden bekend zijn. Is er niemand aangewezen, dan is het goed om daar met elkaar afspraken over te maken. Door ruimte te nemen om met elkaar te kijken naar de wensen die er zijn, kun je ook kijken naar wat je zelf kunt en wilt doen en wat uitbesteed kan worden aan de uitvaartondernemer.

Tot slot
Vaak biedt het zelf actief bezig zijn met het uitvoeren van zaken rondom de uitvaart een houvast in de hectische en emotionele periode tussen overlijden en uitvaart.
Samen de uitvaart regelen is samen afscheid nemen.


Terug naar Direct te doen na een overlijden

Er zijn verschillende uitvaartverzekeringen. Het verschil zit in de manier waarop de verzekering wordt uitgekeerd. De natura uitvaartverzekeringen keren in 'natura' uit, namelijk in de vorm van diensten en producten. De kapitaalsverzekeringen keren geld uit, waarvan de uitvaart kan worden betaald. Dat betekent dat bij een naturaverzekering 'vastligt' van welke producten en diensten gebruik gemaakt (moet) worden. Bij een kapitaalsverzekering is die keuze vrij, deze verzekering keert namelijk het verzekerde bedrag uit aan de nabestaanden. 

 

2. 1 De natura uitvaartverzekering

Diensten en producten; Basispakket; Naturasommenverzekering; Uitruilen; Persoonlijke samenstelling;

Bij een natura uitvaartverzekering zijn diensten en producten tot een bepaald bedrag verzekerd. Het bedrag is gebaseerd op een zogenaamd ' standaardpakket  ' ook wel basispakket genoemd in de uitvaart. Dat betekent dat de meest voorkomende diensten en benodigde materialen voor de uitvaart door de verzekeraar worden geleverd of betaald. 
Daarnaast is er de naturasommenverzekering. Ook hier vindt géén uitkering van een som geld plaats na overlijden, maar worden de kosten op basis van declaratie door de verzekeraar vergoed.
De natura uitvaart of naturasommen verzekeraar verleent zelf de nauwkeurig omschreven posten/diensten uit de uitvaartpolis of betaalt op basis van declaratie de rekeningen voor de uitvaart.
Soms is het wel mogelijk om voor een post/dienst uit de naturapolis waarvan geen gebruik wordt gemaakt, iets anders of iets meer dan het gestelde maximum te kiezen. Bijvoorbeeld meer rouwkaarten in plaats van een tweede volgauto.
Heeft de overledene een natura uitvaartverzekering vraag de mogelijkheden dan goed na. Maakt u namelijk andere keuzes dan waarvan in de polis sprake is, kunt u achteraf voor onaangename verrassingen komen te staan. Zo kunt u altijd voor een 'eigen' uitvaartverzorger kiezen, maar vergoedt de naturauitvaartverzekering doorgaans een (veel) lager bedrag uit,waardoor er bij betaald moet worden. Dat geldt ook voor de kist, als er voor een andere dan de in het basispakket beschreven kist wordt gekozen. Vraag daarom in geval van een naturauitvaartverzekering altijd goed de mogelijkheden na. Nabestaanden krijgen evenmin geld terug, als zij geen gebruik maken van een bepaalde post/dienst. De verzekering is immers natura, d.w.z. de 'uitkering' bestaat uit diensten en materialen.
Is er sprake van een natura sommen verzekering, dan is de keuze van een uitvaartverzorger, of kist of welke andere dienst en product dan ook, vrij.
De natura sommenverzekering betaald alle rekeningen tot de verzekerde som: het verzekerde bedrag.
In het hoofdstuk Uitvaart verzekeren vindt u meer informatie over de natura-uitvaartverzekering


2. 2 Kapitaalsverzekering

Geld; Indexering;

Bij een kapitaal uitvaartverzekering verzekert men zich voor een bepaald bedrag om de kosten van de uitvaart of onderdelen daarvan te kunnen betalen. Hiervoor wordt vaak een maandelijkse premie betaald gebaseerd op het uit te keren bedrag, dat meestal een veelvoud van € 500,-- bedraagt. Het minimum is € 500,- en het maximum te verzekeren bedrag is afhankelijk van de wensen, maar kan € 5.000,- of meer bedragen.
Een aantal verzekeraars biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het verzekerde kapitaal waardevast te houden.
Soms bieden natura uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een soort kapitaal uitvaartverzekering naast de naturaverzekering af te sluiten. Dit gebeurt wanneer het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Hier spreekt men dan van de natura uitbreiding of natura plus verzekering. Het principe van deze verzekering is echter gelijk aan de kapitaal uitvaartverzekering zoals hier genoemd.
Bij het afsluiten van een kapitaal uitvaartverzekering moet u vrijwel altijd een eenvoudige gezondheidsverklaring invullen.
Naar meer informatie over de kapitaalsverzekering


2. 3 De uitvaartdeposito, -koopsom

Bedrag ineens; Indexering; Gezondheidsverklaring
Een uitvaartdeposito, -koopsom bestaat uit een bedrag dat ineens wordt betaald/gestort door de verzekerde zelf of een derde (b.v. de ouders). Dit bedrag dat na het overlijden van de 'storter en/of eigenaar' vrijkomt is bestemd voor de bekostiging van de uitvaart of onderdelen daarvan. De hoogte van het te storten bedrag is afhankelijk van de wensen. Een aantal verzekeraars en banken biedt de mogelijkheid (of doen dat automatisch) om door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het gestorte kapitaal waardevast te houden.
Soms bieden natura uitvaartverzekeraars de mogelijkheid om een soort uitvaartdeposito, -koopsom naast de naturaverzekering af te sluiten. Dit omdat het standaardpakket te weinig biedt om te voldoen aan de wens van de verzekerde. Ze noemen het dan vaak de natura uitbreiding of natura plus verzekering. Het principe van deze verzekering is in wezen echter gelijk aan de uitvaartdeposito, -koopsom.
Bij het afsluiten van een uitvaartdeposito, -koopsom moet men soms een eenvoudige gezondheidsverklaring invullen.
Naar meer informatie over de uitvaartdeposito, -koopsom

 

2. 4 Oude polissen en begrafenisfondsen

Oude polissen van niet meer bestaande verzekeringsmaatschappijen zijn vaak nog wel geldig. In vrijwel alle gevallen is de oude verzekeringsmaatschappij door een (nog wel) bestaande verzekeringsmaatschappij overgenomen.
Als u de gegevens van de oude verzekeringsmaatschappij heeft kunt u de nieuwe gegevens middels de lijst Oude levensverzekerings- en begrafenisverzekerings-maatschappijen opzoeken. Vervolgens kunt u via Google.nl de adresgegevens van de nieuwe verzekeringsmaatschappij achterhalen.

 

  2. 5 Voor eigen rekening

Geen uitvaartverzekering; Onvoldoende contant geld; Erfenis; Aansprakelijkheid;
Indien de overledene geen uitvaartverzekering heeft afgesloten en niet beschikt over voldoende contant geld (op de bank) om de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen, kunnen er problemen ontstaan. De nabestaanden hebben dan de mogelijkheid om de uitvaartkosten in afwachting van de eventuele erfenis te betalen en/of de kosten daarvan voor eigen rekening te nemen.
Wel moet men er rekening mee houden dat de opdrachtgever voor de uitvaart bij de uitvaartverzorger etc. altijd aansprakelijk is voor de kosten van de uitvaart. Dit geldt ook voor de meerkosten boven de 'uitkering' van de naturaverzekering!
Daarnaast geldt dat de uitvaartverzorger bij voorrang (zelfs voor de belasting) recht heeft op baten uit de nalatenschap indien de kosten van de uitvaart niet door de nabestaanden en/of verzekering betaald worden.

Opmerking

Nabestaanden dienen overigens wel alle rekeningen i.v.m. de uitvaart te bewaren. Ze zijn eventueel nodig voor de belastingopgave van de overledene (erfbelasting) en voor de eventuele boedelscheiding.

Terug naar inhoudsopgave Na een overlijden, Uitvaart verzekeren
Terug naar inhoudsopgave Uitvaart encyclopedie

 De ondergetekende,

arts te

v e r k l a a r t te zijn behandelend arts van

(naam en voornamen voluit)

geboren op                                                te

---------------------------------------------------------------------------------

gewoond hebbende te

overleden op                                             te

----------------------------------------------------------------------------------

wonende te

uit wie op te

een zoon/dochter** dood is geboren;

---------------------------------------------------------------------------------

v e r k l a a r t  het lijk persoonlijk te hebben geschouwd;

v e r k l a a r t  er van overtuigd te zijn, dat de dood ten gevolge van een natuurlijke oorzaak is ingetreden.

(datum)

(ondertekening)


*   Doorhalen wat niet van toepassing is

**   Invullen zoon of dochter

 

Krachtens artikel 6, tweede lid, Wet op de lijkbezorging is het de behandelend arts niet toegestaan als lijkschouwer op te treden, indien tussen hem en de overledene of de moeder van de doodgeborene bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad of huwelijk bestond of bestaat.

Terug naar inhoudsopgave Na een overlijden
Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie

De gemeente verleent het verlof tot begraven of cremeren (Geen begraving of crematie van een lijk geschiedt zonder schriftelijk verlof van de ambtenaar van de burgerlijke stand, dat kosteloos wordt afgegeven) als één van de volgende documenten wordt getoond:

Bij een natuurlijke doodsoorzaak
- een overlijdensverklaring, afgegeven door een arts of lijkschouwer

Bij een niet-natuurlijke doodsoorzaak
- een verklaring van geen bezwaar, afgegeven door de officier van justitie.

Overlijden in België of Luxemburg
Vond het overlijden in België of Luxemburg plaats en hebben de autoriteiten daar een verlof tot begraven of cremeren afgegeven? Dan hoeft in Nederland geen verlof meer te worden aangevraagd. Wil de begraafplaats of het crematorium toch een verlof hebben? Dan mag de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de begraving of crematie plaatsvindt dit afgeven.

Overlijden buiten de Benelux
Vond het overlijden buiten de Benelux plaats? Dan moet voor een verlof tot begraven of cremeren een (gelegaliseerde) overlijdensakte worden getoond aan de Nederlandse ambtenaar van de burgerlijke stand.

Lijkenpas
Voor het vervoer van een lijk van en naar de landen Cyprus, Griekenland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, IJsland, Zweden en Zwitserland, moet bij het stoffelijk overschot een zogenaamde lijkenpas (laissez-passer) aanwezig zijn. Als een lijkenpas wordt getoond, kan op basis daarvan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven.

Ook als een lijkenpas uit de landen Chili, Denemarken, Frankrijk, Italië, Slowakije of Tsjechië wordt getoond, kan op basis daarvan een verlof tot begraven of cremeren worden afgegeven.

 

Terug naar inhoudsopgave Na een overlijden

Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie

Indien het bedrag beneden de € 34,00 is dan kunt u de teruggaaf regelen via het nummer van de BelastingTelefoon Auto: 0800 - 0749. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. 

De medewerk(st)er zal dan voor u de gewenste gegevens doorzenden naar de behandelende afdeling.

Is het bedrag hoger dan € 34,00 dan krijgt u een brief van de behandelende afdeling waarin u gevraagd wordt om bepaalde stukken op te sturen. Afhankelijk van de hoogte van het bedrag zit hier verschil in. Tevens wordt u dan gevraagd op welk rekeningnummer het bedrag gestort kan worden.

Als het bedrag hoger is dan € 34,00 en er is al langere tijd verstreken en u heeft geen brief ontvangen, schroomt u dan niet om naar de BelastingTelefoon Auto te bellen. De medewerk(st)ers daar zullen u graag verder helpen.