Uitspraak:
De ombudsman concludeert ambtshalve dat de klacht niet ontvankelijk is wegens overschrijding van de termijn van indiening ex artikel 5 lid 2 van het Reglement Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen.
Immers,
in artikel 5 lid 2 staat vermeldt dat:
de eerste termijn van indiening expireert 21 dagen na de dag van de uitvaart.
de tweede termijn van indiening expireert 13 weken na de dag van indiening door klager van de klacht bij de ondernemer.

Het is vaste jurisprudentie dat genoemde termijnen al dus worden geïnterpreteerd :
- klager dient binnen 21 dagen na de dag van de uitvaart dan wel na dagtekening van de nota de klacht bij de ondernemer in te dienen.
- klager dient binnen 13 weken :
na de dag van indiening door klager bij de ondernemer, indien de ondernemer niet heeft gereageerd, de klacht bij de ombudsman uitvaart in te dienen.
of
na de datum van de laatste correspondentie en partijen zijn er onderling niet uitgekomen de klacht bij de ombudsman uitvaart in te dienen.

Het is voorts vaste jurisprudentie dat een, dermate, overschrijding van de termijn leidt tot niet ontvankelijk verklaring.
Van zulk een dermate termijn overschrijding is thans sprake nu de uitvaart heeft plaatsgevonden op 7 maart 2006 en de klacht eerst bij de ombudsman is ingediend op 13 juni 2012, derhalve na meer dan 6 jaar en 3 maanden.

De beslissing :
De ombudsman verklaart de klacht van klager niet ontvankelijk wegens termijn overschrijding.

Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen
Postbus 92
5600 AB Eindhoven
www.klachteninstituutuitvaartwezen.nl

.