3. 1 Codicil

Privé clausule; Uitsluitingsclausule; wilsbeschikking; testament;
Een codicil is een wilsbeschikking waarmee zonder of naast een testament bepaalde zaken geregeld kunnen worden voor na het overlijden. Bezittingen en goederen die met een codicil te vermaken zijn:

- kleding, per stuk genoemde inboedelgoederen, boeken en sieraden;
- het buiten een gemeenschap van goederen houden van bovengenoemde goederen (clausule privé- zijn of uitsluitingsclausule);
- overdragen van auteurs;
- en overige rechten rondom kunstvormen;
- vastleggen van wensen met betrekking tot de begrafenis of crematie, zoals keuze voor uitvoering van de uitvaart (Laatste wensenlijst)

Zaken die niet via een codicil te vermaken zijn, zijn geld, kunstvoorwerpen, onroerende zaken, auto's, fietsen. Deze dienen per testament vermaakt te worden. In de praktijk betekent dat echter dat u per codicil alles mag vermaken behalve geld, kunstvoorwerpen en onroerende goederen. Dus het vermaken van € 100,-- aan een neef, een schilderij van een beroemd schilder of een huis aan een broer of zus per codicil is niet rechtsgeldig. Dit soort wensen moeten per testament geregeld worden. Het eventueel vermaken van een kostbare parelcollier aan een nichtje is wel weer rechtsgeldig. Een precieze beschrijving vindt u in het Burgerlijk Wetboek, Boek 4, titel 4, artikel 97.

3. 2 Ter beschikking stellen aan wetenschap of orgaandonatie

Donorcodicil; Hersencodicil;;
Wie na zijn dood orgaandonor wil zijn, kan zijn lichaam meestal niet ook ter beschikking stellen van de wetenschap. Overledenen op wie sectie is gepleegd of een operatieve ingreep is gedaan om de oorzaak van het overlijden vast te stellen, zijn evenmin geschikt voor ontleding.
Naast het ter beschikking stellen aan de wetenschap en orgaan- en weefseldonatie is het ook mogelijk om na overlijden de hersenen voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking te stellen aan de Nederlandse Hersenbank. Hersenmateriaal is nodig om onderzoek te doen naar de oorzaak van neurologische en psychiatrische ziekten als Alzheimer, Parkinson, Creutzfeldt-Jakob, MS, ALS en ME. Daarvoor is zowel hersenweefsel nodig van donoren mèt als zonder deze ziekten.
Wie zijn lichaam na overlijden ter beschikking aan de wetenschap wil stellen, kan zich aanmelden bij een anatomisch instituut van de medische faculteit van een universiteit. Hou er rekening mee dat er bij meerdere anatomische instituten een stop is ingesteld. 


3. 3  Legaat

Legaat; Legataris; Aanvaarden; Weigeren; 
Een legaat is een making aan iemand. De erflater vermaakt aan een zeker persoon (legataris) een geldsom, bepaalde goederen, rechten etc. bij overlijden. Afhankelijk van het te vermaken object kan het legaat opgemaakt worden door de erflater zelf middels een codicil of door een notaris middels een testament.Aanvaarding van een legaat gaat niet 'automatisch'. Evenals de erfenis kan ook een legaat geweigerd worden. Een legataris krijgt recht op bepaalde bestanddelen van de nalatenschap, of een bedrag in geld dat in het testament is genoemd. Een legataris wordt door aanvaarding van het legaat niet aansprakelijk tegenover schuldeisers van de nalatenschap. Wel kunnen aan een legaat voorwaarden zijn verbonden. Het is daarom aan te raden de legataris schriftelijk te laten bevestigen het legaat al dan niet te aanvaarden.De verkrijger moet er wel rekening mee houden, dat afhankelijk van de waarde van het verkregene, erfbelasting betaald moet worden.


3. 4 Eisen aan het codicil

Handgeschreven; Datering; Ondertekening;
Om een codicil rechtsgeldig te maken, dient het aan de volgende voorwaarden te voldoen:
1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn (een getypte of door een ander geschreven tekst maakt het codicil ongeldig).
En
2. het moet voorzien zijn van de datum waarop u het schreef.
En
3. het moet door u ondertekend zijn.Tevens dient elk artikel apart beschreven te worden, dat wil zeggen de te legateren voorwerpen dienen zo nauwkeurig mogelijk beschreven te worden.

Voorbeeld van een codicil
Ik .........................................(uw volledige naam + voornamen),
wonende.............................. (uw adres + woonplaats)
geboren op ......................... (uw geboortedatum)
te ............................(uw geboorteplaats)
legateer:….
Hierna een volledige opsomming van de te legateren artikelen, waarbij eventueel per artikel ook de legataris (de door u aangewezen persoon om het artikel te erven) zijn volledige naam, adres, woonplaats, geboortedatum en -plaats:
(vervolgens kunt u voorbehouden maken bijvoorbeeld als u eerder sterft dan echtgenote, dan kunt u bijvoorbeeld opnemen: als ik gelijktijdig met of na mijn echtgenote (haar/zijn volledige naam, adres, woonplaats, geboortedatum en-plaats) kom te overlijden
Handtekening...............................
d.d.....-.....-........
te.........................


3. 5  Bewaarplaats van het codicil

Het codicil kan het beste worden bewaard bij andere belangrijke papieren. Zeker als u in uw codicil het een en ander beschreven heeft voor de regeling van uw uitvaart, is het verstandig uw naaste op de hoogte te brengen van het bestaan van het codicil en de vindplaats daarvan. Ook kunt u uw codicil bij uw testament op het notariskantoor laten opbergen. U kunt dan een kopie krijgen, echter ook hier geldt de raad uw naaste(n) hiervan op de hoogte te brengen i.v.m. eventuele regelingen omtrent uw uitvaart.


3. 6 Algemeen Nut Beogende Instellingen

Niet alleen bij leven maar ook na overlijden kan een algemeen nut beogende instelling als Natuurmonumenten, Oxfam-Novib, Rode Kruis etc. financieel worden gesteund. Omdat het hier om geld gaat kan dat alleen bij testament worden geregeld. Daarbij kan het gaan om een bedrag, maar het kan ook een onroerend goed betreffen. Ook is het mogelijk een nalatenschap geheel of gedeeltelijk aan een algemeen nut beogende instelling te vermaken.

3. 7 Voor- en nadelen van het codicil

Een codicil kan snel gewijzigd worden, namelijk door een nieuwe te schrijven en het oude te verscheuren. Het kan echter indien het niet bij het testament is opgeborgen zoek raken en of door kwaadwillenden na uw overlijden worden zoekgemaakt.


Terug naar inhoudsopgave Nalatenschap
Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie