De ovenruimte

Na afloop van de plechtigheid in de aula, gaat de kist naar de oven-invoerruimte. De aanwezige bloemstukken worden -al naar gelang de wens van de nabestaanden- naar de bloemenheuvel of een andere speciale plek op het terrein van het crematorium gebracht. Meestal gebeurt dat direct na de plechtigheid, zodat familie en belangstellenden deze nog eens rustig kunnen bekijken. Ook is het mogelijk de bloemen mee te nemen of te laten vernietigen. De nabestaanden krijgen meestal de kaarten en linten na de plechtigheid door de uitvaartverzorger aangeboden, soms met een klein boeketje gemaakt van de bloemstukken.

* * * * * * * * *

Controle
Bij de kist moeten de volgende documenten aanwezig zijn:
- het"verlof tot verbranding"
- een apart document met de   naam van de overledene en
- de kist-verklaring.

Bij aankomst van de kist in het crematorium wordt de kistverklaring afgegeven door de uitvaartverzorger. Hierop staat het kist
registratie-nummer. Dit nummer moet weer overeenkomen met het nummer van de sticker op de kist zelf.
Bij controle van deze documenten moeten de namen overeenkomen en het nummer op het document en op de kist identiek zijn. Mocht één van deze documenten ontbreken of niet overeenkomen, dan wordt er niet gecremeerd: de wet verbiedt dat uitdrukkelijk.

                    * * *

Het vuur vaste identificatiesteentje
Naast de bovengenoemde docu-menten, heeft het crematorium een eigen controle, namelijk een vuur-vast identificatiesteentje met daarop een uniek nummer.
Dit is het 'crematie identificatie-nummer' van het crematorium.
vuurvast identifivatiesteentje
Het vuurvaste steentje blijft bij de as en wordt pas verwijderd als er tot verstrooiing wordt overge-gaan.
Als laatste worden -ter dubbele controle en archivering- de naam van de overledene, de datum van overlijden, het registratie/ documentnummer, het nummer van het identificatiesteentje en de tijd van invoer c.q. ruiming genoteerd. Deze gegevens worden voorzien van de handtekening van de

crematoriummedewerker, die dienst heeft bij de crematieovens.

                       * * *

De crematie en de daarbij behorende (milieu)voorschriften.
Voordat de kist wordt ingevoerd in de crematieoven worden de plastic- of metalen handvatten van de kist gehaald. Dit zowel ter bescherming van het milieu als van de oven.
De plastic handvatten worden ver-wijderd, omdat zij pvc kunnen bevat-ten en dus schadelijk zijn.
De metalen handvatten worden verwijderd omdat deze uit smeltbare legeringen kunnen bestaan en daardoor schadelijk zijn voor de oven.
Hoewel het steeds vaker voorkomt dat er spulletjes meegaan in de kist, is het raadzaam erop te letten, dat deze geen schadelijke stoffen bevatten, die bij verbranding vrij-komen. Of dat er schade aan de oven ontstaat, doordat de meege-geven flessen zijn gesmolten.
Het meest gewenst, ook voor het milieu, zijn de - bij voorkeur ongelakte- houten handvatten, deze worden namelijk mee verbrand. Eveneens uit milieutechnisch oogpunt genieten de ongelakte of enkel met waterbeits geverfde houten kisten de voorkeur.

oveninvoer
Bij een aanvangstemperatuur van ± 800° C (die in de loop van de dag kan oplopen tot ± 1100° C) wordt de kist met het vuurvaste steentje ingevoerd in de crematieoven. Per keer wordt er één kist gecremeerd.
Het cremeren van meerdere kisten tegelijk in één crematieoven wordt uitdrukkelijk door de wet verboden.

ovenbedieningspanel
De ovens worden grotendeels computer gestuurd, zodat het proces na invoering vrijwel geheel automatisch verloopt. Qua uitstoot van gassen en dergelijke wordt aan de strengste milieuvoorschrift-en voldaan. Het crematieproces duurt ± anderhalf uur en vindt in principe direct na de plechtigheid plaats.
Indien nabestaanden dat wensen en de opdrachtgever heeft daar vooraf toestemming voor ver-leend, is het doorgaans mogelijk dat nabestaanden aanwezig zijn bij de daadwerkelijke invoer van de kist in de crematieoven.

                     * * *

De asbehandeling
Bij het ruimen van de crematieoven, wordt de as met de metaalresten, bijvoorbeeld van een stalen heup of botpinnen, nieten en schroeven van de kist, in een aslade opgevangen.
Nadat de as is afgekoeld worden eerst de metaalresten verwijderd met behulp van een magneet.
Daarna gaat de as door een as-cremulator om de as fijn te maken. Hierbij komen dan ook alle non-ferro metalen zoals koper, amalgaam en goud vrij.
Alle vrijgekomen metalen worden verzameld en regelmatig naar een speciale smelterij overgebracht.
De opbrengst hiervan wordt elk jaar geschonken aan een goed doel zoals aan het Rode kruis, de stichting Ronald McDonaldhuizen, etc.
Ook als particulier kunt u een voorstel doen voor een goed doel. Het goede doel moet wel voldoen aan voorwaarden. Informatie hierover kunt u aanvragen bij het LVC, de lande-lijke vereniging van crematoria.

                      * * *

De asbewaring
Vervolgens wordt -afhankelijk van de gewenste asbestemming- de as met het identificatiesteentje overgedaan in een papieren zak, een verstrooi-bus, een as(bewaar)bus of verstrooi-koker.
Wordt de as bijvoorbeeld bijgezet in het columbarium, een urnenkelder, algemene nis, familiegraf of als de nabestaanden de asbus mee naar huis willen nemen, komt de as in een bewaarbus.
Gaat het om verstrooiing dan wordt de as overgebracht in een aszak -een papieren zak voor het verstrooien op of boven zee- of in een strooibus voor verstrooiing op het land. De verstrooikoker wordt gebruikt, wanneer bestaanden zelf willen verstrooien.

De as-bewaar-bus wordt overigens voorzien van een verzegelde deksel, waarin het identificatie nummer, de naam van de overledene en de datum van de crematie onuitwisbaar is gegraveerd.

Al eerder is geschreven dat het raad-zaam is gebruik te maken van de mogelijkheid de as te bewaren in de algemene nis.
De meeste crematoria hebben een algemene nis, juist om nabe-staanden ook de tijd te geven een weloverwogen beslissing te nemen.
Na een bepaalde periode wordt de opdrachtgever door het crematorium benaderd met de vraag of inmiddels bekend is wat er met de as moet gebeuren. Weet men het nog niet, dan kan in principe de bewaring van de as in de algemene nis onbeperkt verlengd worden tegen geringe kosten.

Het is belangrijk om de tijd te nemen na te denken over wat er met de as moet gebeuren, want een verstrooiing is onherroepelijk.

                      * * *

Wettelijke bewaartermijn voor de as
De as moet volgens wettelijk voorschrift minimaal 30 dagen in het crematorium worden bewaard. Pas na deze termijn kan er tot afgifte of verstrooiing worden overgegaan.

                        * * *